ขอเชิญร่วมบุญถวายโลงเย็น สงเคราะห์วัดห่างใกล

ด้วยพระอธิการบัญชา มหาวายาโม เจ้าอาวาสวัดสองเปย ปร…

อ่านเพิ่มเติม

ด่วน ๑ วันสุดท้ายทอดกฐินตกคัาง ขาดเจ้าภาพ ๑๐กอง ร่วมบุญได้ถึง๑๔ พ.ย.ปิดกองบุญ๐๙.๐๐น.

ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกฐินตกค้าง ๔ วัดในเขตชายแด…

อ่านเพิ่มเติม

ผ้าป่า ๑๐๐๐ กองๆละ ๕๙๙บาท เพื่อก่อตั้งกองทุน เพื่อพระสงฆ์ สามเณรในถิ่นทุรกันดาร

เลขที่ คสว. ๐๔๖๕๗/๒๒๘ เล่มที่ ๐๒๓ ศูนย์ช่วยเหลือพร…

อ่านเพิ่มเติม